สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริรัตน์   เพ็ชรสร
 
1. นางบุญชื่น   เหลื่อมทองหลาง
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกอร   ประทุมวิง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   วงศ์ประเสริฐ
 
1. นางณภัทร   ประถมพงษ์
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์    เกิดเดช
2. เด็กหญิงเบญญาภา   เกาะสังข์
 
1. นางณภัทร   ประถมพงษ์
2. นางนิศาชล   บรรจงเจริญ
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 14 1. เด็กชายธีรภัทร    อินพร
2. เด็กชายภูวเดช สีดาชมภู  สีดาชมภู
3. เด็กชายอภิสิทธิ   อินทร์ศรี
 
1. นางฐิตารีย์    วีระพัฒน์
2. นางวาสินี   กันเกตุ
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์   ปุตระเศรณี
2. เด็กชายปิยวัฒน์   การบรรจง
3. เด็กชายเจษฎา   สินทสิทธิ์
 
1. นางฐิตารีย์   วีระพัฒน์
2. นางวาสินี   กันเกตุ