สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขาม(สลากกินแบ่งสมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กหญิงพิรดา   บุญสวา
 
1. นางสาวสาวิตรี   พินิจ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรพิมพ์  บุญสวา
 
1. นางสายยนต์   พุฒกลาง
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายชาคริต   พิรักษา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา   จงบวกกลาง
3. เด็กหญิงวิไลฉัตร   ปะกลาง
 
1. นายธานี    รัตนจรัสโรจน์
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา    นอนกลาง
2. เด็กหญิงนราวดี    รัตนวิชัย
3. เด็กชายภาคภูมิ   กุนอก
 
1. นายธานี    รัตนจรัสโรจน์
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายภัทรพล   รัศมี
 
1. นายธานี    รัตนจรัสโรจน์
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหรัฐ   แสงทอง
 
1. นายธานี   รัตนจรัสโรจน์