สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขาม(สลากกินแบ่งสมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรพิมพ์  บุญสวา
 
1. นางสายยนต์   พุฒกลาง
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายชาคริต   พิรักษา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา   จงบวกกลาง
3. เด็กหญิงวิไลฉัตร   ปะกลาง
 
1. นายธานี    รัตนจรัสโรจน์