สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงอุไรพร   เมฆขุนทด
 
1. นางหทัยรัตน์   เปียสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัดดาว   บุญวิจิตร
2. เด็กหญิงศุลีมาศ   คอสันเทียะ
 
1. นางหทัยรัตน์   เปียสุวรรณ
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชลลดา   ทองศรี
2. เด็กชายสิทธิพงษ์   สิงห์นอก
 
1. นายสุทธิพร   เปียสุวรรณ
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 1. นายสุรศักดิ์   มุ่งโรงกลาง
2. นายเฉลิมศักดิ์    เจาะนอก
 
1. นายสุทธิพร    เปียสุวรรณ
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิรญาวรรณ  สิงห์นอก
2. เด็กหญิงสุมินตรา   แก้วขาม
3. เด็กหญิงเมธาวี    หงส์ลอยลม
 
1. นางสาวชมอุษา   ใจแสน
2. นางสายพิน   บรรจงรอด
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธนพร    รุ่งฟ้า
2. เด็กหญิงนันธิกรานต์  วงษ์เจษฎาภรณ์
3. เด็กหญิงปรีดาทิพย์    สุขสนวน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์   ทองสุข
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุดาพร   กิมฮวด
2. เด็กหญิงปัญญารัตน์    ดีสวน
3. เด็กหญิงวรัญญา   นรินทร์นอก
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์   ทองสุข
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงกติกา   ท้าวนอก
2. เด็กชายสมสกุล   ทองดีนอก
 
1. นางประนอม   พรประสิทธิ์
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   เหรียญทองนอก
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   เหมาะกลาง
3. นางสาวอุบลรัตน์    สุดใจ
 
1. นายประนอม    พรประสิทธิ์
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมินตรา   ภักดีนอก
 
1. นางประนอม   พรประสิทธิ์
 
11 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศริวรรณ   หมั่นการ
 
1. นางประนอม   พรประสิทธิ์
 
12 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร   ชนบุญ
 
1. นางประนอม   พรประสิทธิ์
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชนันท์   กิ่งดอนนอก
 
1. นายจรัญ   ดงอุเทน
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพงศ์ศิริ   สีหา
 
1. นางสายพิณ   บรรจงรอด
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายนิติพงษ์    เจริญนอก
2. เด็กชายวรพล   คงนอก
 
1. นางสายพิณ   บรรจงรอด
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิพัฒน์ศักดิ์  จำชาติ
 
1. นางจันทิพย์  รองศักดิ์
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุวนิตย์  สมสนิท
 
1. นางวรนันท์  เกตุคัมธิวีตร์
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระพล  ท้าวนอก
 
1. นางจันทร์ทิพย์  รองศักดิ์
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ลิอ่อนลำ
 
1. นางหทัยรัตน์  เปียสุวรรณ
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานดา  วังกลาง
 
1. นางหทัยรัตน์  เปียสุวรรณ
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจมงคล
2. เด็กชายพฤษภากร  เพียนอก
 
1. นายวิชัย  พิมพ์ดี
2. นายสุทธิพร  เปียสุวรรณ
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงธิดา  วังกลาง
2. เด็กชายอาทิตย์  นิยม
 
1. นางจงรักษ์  ดงอุเทน
2. นางจันทิพย์  รองศักดิ์
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบรรจง  อุตมะ
2. นางสาวปานตรา  จันทร์ศรี
 
1. นางจงรักษ์  ดงอุเทน
2. นางจันทิพย์  รองศักดิ์
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กล้าหาญ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภักดีนอก
 
1. นายสุทธิพร  เปียสุวรรณ
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหมาะกลาง
 
1. นางจงรักษ์  ดงอุเทน
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริพร  นิลป้อ
 
1. นางจงรักษ์  ดงอุเทน
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปานชัย  ทองนอก
 
1. นางขวัญเรือน  ลาดนอก
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เกสีจอหอ
 
1. นายจรัญ  ดงอุเทน