สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชลลดา   ทองศรี
2. เด็กชายสิทธิพงษ์   สิงห์นอก
 
1. นายสุทธิพร   เปียสุวรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 1. นายสุรศักดิ์   มุ่งโรงกลาง
2. นายเฉลิมศักดิ์    เจาะนอก
 
1. นายสุทธิพร    เปียสุวรรณ
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพงศ์ศิริ   สีหา
 
1. นางสายพิณ   บรรจงรอด