สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิรญาวรรณ  สิงห์นอก
2. เด็กหญิงสุมินตรา   แก้วขาม
3. เด็กหญิงเมธาวี    หงส์ลอยลม
 
1. นางสาวชมอุษา   ใจแสน
2. นางสายพิน   บรรจงรอด
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธนพร    รุ่งฟ้า
2. เด็กหญิงนันธิกรานต์  วงษ์เจษฎาภรณ์
3. เด็กหญิงปรีดาทิพย์    สุขสนวน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์   ทองสุข
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายนิติพงษ์    เจริญนอก
2. เด็กชายวรพล   คงนอก
 
1. นางสายพิณ   บรรจงรอด
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจมงคล
2. เด็กชายพฤษภากร  เพียนอก
 
1. นายวิชัย  พิมพ์ดี
2. นายสุทธิพร  เปียสุวรรณ