สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงอุไรพร   เมฆขุนทด
 
1. นางหทัยรัตน์   เปียสุวรรณ
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กล้าหาญ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภักดีนอก
 
1. นายสุทธิพร  เปียสุวรรณ
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เกสีจอหอ
 
1. นายจรัญ  ดงอุเทน