สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไทรโยง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรฤทัย  เหล็กกล้า
2. เด็กชายวิชภาส   ดงพงษ์
 
1. นางชลิดา  วิชชุเวทิน
2. นางวราภรณ์  ผิวสา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติกร   อ้อนอุบล
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  กำเนิดกลาง
3. เด็กหญิงเฟื่องลัดดา   ศิลาหอม
 
1. นายธีระชัย   ผิวสา
2. นางอัจฉรา  บุญกลาง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิชานันท์   เทียบกลาง
2. เด็กหญิงปริชาติ  สุวรรณทิพย์
3. เด็กชายวัชรพล   บุญกลาง
 
1. นายธีระชัย  ผิวสา
2. นางอัจฉรา   บุญกลาง