สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงพัสราภา    คุณวาด
 
1. นางเนื้อทิพย์   ชาญชัยศรี
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 1. เด็กชายนัฐพงษ์   พุทธา
 
1. นางเนื้อทิพย์   ชาญชัยศรี
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศศิยากรณ์   การถาง
 
1. นางสายหยุด   ประกิคะ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิง กาญจนา   โพธิ์นอก
 
1. นางสายหยุด   ประกิคะ
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิรานันท์   ขอพึ่งบัว
2. เด็กชายธีรภัทร์    รัตนะแสง
3. เด็กหญิงอทิตา    คล้ายนุ่ม
 
1. นางสายหยุด   ประกิคะ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายธนากรณ์   ด้วงจุมพล
2. เด็กชายมนตรี   ชาวสวน
3. เด็กชายวีรศักดิ์   อุ้มพิมาย
 
1. นางชลลดา    นาคเจริญ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรานันท์   ขอพึ่งบัว
2. เด็กชายธีรภัทร    รัตนะแสง
3. เด็กหญิงพรพิมล  ชาวสวน
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เอนกนงค์
5. เด็กหญิงอทิตยา   คล้ายนุ่ม
 
1. นางสุเนตร   การงาน
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์นอก
2. เด็กหญิงนิยดา  ชาวสวน
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชาวสวน
4. เด็กหญิงสายธาร  รักรอด
5. เด็กหญิงอาทิตยา  งามเกษม
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โพธิ์แดง
 
1. นางสายหยุด   ประกิคะ
2. นางสุพิศ  พานิชเลิศ
3. นางสุพิศ  พานิชเลิศ
4. นางสุเนตร  การงาน
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงสายฝน   สอนดี
2. เด็กหญิงสโรชา    อยู่ปาน
3. เด็กหญิงโสภา   ศรีนอก
 
1. นางชลลดา   นาคเจริญ