สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวันครู 2502 สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กหญิงชนาลัย   ทรงศิริเลิศ
 
1. นางอติพร  เพ็ชรนอก
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 -1 -   1. นางศิวาภรณ์  ดามะดัน
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 -   1. นางสาวอรณัฐ  วิไชยภูมิ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 -   1. นางศิวาภรณ์  ดามะดัน
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชุตินันท์   ประสานรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  การบรรจง
3. เด็กหญิงนาริน   ขอร่วมกลาง
 
1. นางสาวกนิษฐา   ยศกระโทก
2. นายบัณฑิต   สุมินทนะ
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงกุสุมา  ซ้ายจันทึก
2. เด็กหญิงมุกดารัตน์  กลั่นค้างพลู
3. เด็กหญิงเกศสุดา   เลิศวรายุทธ์
 
1. นางสาวกนิษฐา    ยศกระโทก
2. นายบัณฑิต   สุมินทนะ
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กิ่งพดซา
2. เด็กหญิงทิพากร   บุญนอก
3. เด็กหญิงศุลีพร    แถวจันทึก
 
1. นางสาวกนิษฐา  ยศกระโทก
2. นายบัณฑิต   สุมินทนะ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิณห์วรา   หิงสันเทียะ
2. เด็กหญิงวรรธิภา  แวะสันเทียะ
3. เด็กหญิงศิริมา   ศิริชัย
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   คำชนะชัย
5. เด็กหญิงอริสา   ศรีโนนสังข์
 
1. นางมะลิ    เมธีธัญลักษณ์
2. นางเภาวณา   เดชาวุฒิ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. นางสาวประภัสสร  มากมี
2. นางสาวพัชรี  จันทร์นอก
3. นางสาววิยะดา   ชาญนอก
4. นางสาวสาวิตรี  ทศสระน้อย
5. นางสาวอุษา  หนูวรรณะ
 
1. นางมะลิ   เมธีธัญลักษณ์
2. นางเภาวณา   เดชาวุฒิ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชุติอร  อาจสามารถ
2. เด็กหญิงนพรัตน์   ห้องแซง
3. เด็กชายพัชรพล  ไพรงาม
4. เด็กหญิงวรรณิษา  ศรีนอก
5. เด็กชายสันต์ชัย  บ้วนนอก
 
1. นางมะลิ  เมธีธัญลักษณ์
2. นางเภาวณา   เดชาวุฒื
 
11 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกต   ผาสีดา
2. เด็กหญิงธันยาพร    เรียงแก้ว
3. เด็กหญิงสติมา   สวัสดี
 
1. นางสาวกัลยา  หาญกิจจานุรักษ์
2. นางอรวรรณ  สุมินทนะ
 
12 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงธีรนาฎ  อ่องพิมาย
2. เด็กหญิงเจนน่า  ราฟาเอล่า นนนอก
3. เด็กหญิงเปรมประภา  กระจายกลาง
 
1. นางสาวกัลยา  หาญกิจจานุรักษ์
2. นางอรวรรณ  สุมินทนะ
 
13 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิดา   คำโส
2. เด็กหญิงณัฐริกา  คำภากระปุ่ม
3. เด็กชายเดชาธร   จันทะพินิจ
 
1. นางสาวกัลยา  หาญกิจจานุรักษ์
2. นางอรวรรณ   สุมินทนะ
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล    คำป้อง
 
1. นางสาวกัลยา  หาญกิจจานุรักษ์
 
15 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุลีกร   เทพกลาง
 
1. นางสาวกัลยา  หาญกิจจานุรักษ์
 
16 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  แสงหา
 
1. นางสาวกัลยา   หาญกิจจานุรักษ์
 
17 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกิติยา    ศรีนอก
2. เด็กหญิงธิดามาศ   ศรีนอก
 
1. นางสาวกัลยา  หาญกิจจานุรักษ์
2. นางอรวรรณ  สุมินทนะ
 
18 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงนฤมล  คำป้อง
2. เด็กชายมัชพล  คำสันเทียะ
 
1. นางสาวกัลยา   หาญกิจจานุรักษ์
2. นางอรวรรณ  สุมินทนะ
 
19 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิเดช   อรุณ
 
1. นางสาวกัลยา  หาญกิจจานุรักษ์
 
20 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายนาวิน    จงใจกลาง
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์   ชิดนอก
3. เด็กชายเจษฏา   เกตุจันทร์
 
1. นางสาวกัลยา   หาญกิจจานุรักษ์
2. นางปิยาภรณ์   พึ่งโคกสูง
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายวุฒิชัย   ฮมภิรมย์
 
1. นางอุษา  ปรีชาธีรศาสตร์
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา  ทศสระน้อย
 
1. นางอุษา  ปรีชาธีรศาสตร์
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลนา   เนตรโคกสูง
2. เด็กหญิงสุชาวดี  หวังคุ้มกลาง
 
1. นายเฉลิมพล   รัตนจรัสโรจน์
2. นางสาวโสภา   โคตรสมบัติ
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาเทพ  ขออยู่กลาง
2. เด็กชายอภิชัย  นามบุญลา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หินนอก
 
1. นายอาณัฐ  ริไชยภูมิ
2. นางอุษา  ปรีชาธีรศาสตร์
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงจินดาพร   ดังใหม่
2. เด็กหญิงวราภรณ์   จันทร์เกิด
 
1. นางอติพร    เพ็ชรนอก
2. นางสาวโสภา   โคตรสมบัติ
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.3 ทอง 7 1. เด็กชายธีระ  หวังเขตกลาง
2. เด็กชายมัชพล  ดำสันเทียะ
3. เด็กหญิงหัทยา  ส่องแสง
 
1. นางบุบผา  ช่วยงาน
2. นางสาววิไลลักษณ์  สวยกลาง
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรองกนก   หาญนอก
2. เด็กชายพัฒนาการ   ยศคำลือ
 
1. นางปิยาภรณ์   พึงโคกสูง
2. นางสาวโสภา  โคตรสมบัติ
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรินทร์  ขาขุนทด
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แถมเจริญ
3. เด็กหญิงศิริลักณ์  ดาคำแสง
 
1. นางบุบผา  ช่วยงาน
2. นางวิลาวัลย์  รัตนวิชัย
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภักดีพร  จังใหม่
2. เด็กหญิงอิศริยา  แกระกระโทก
3. เด็กชายเจษฎา  เกตุจันทร์
 
1. นางบุปผา  ช่วยงาน
2. นางสาววิไลลักษณ์  สวยกลาง
 
30 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอิศริยา    แกระกระโทก
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   สวยกลาง
 
31 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เทพนะรินทร์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   สวยกลาง
 
32 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายราชัน  มูฮัมหมัด
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   สวยกลาง
 
33 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรัญชิต   คิดรอบ
 
1. นางจำเนียร  ศาลิคุปต
 
34 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 7 1. เด็กชายรัฐภาค  ประสาทพล
2. เด็กชายวีรภัทร  ฉัตรวงศ์วาน
3. เด็กชายเตชิต  สุมินทนะ
 
1. นางจำเนียร  ศาลิคุปต
2. นางวิลาวัลย์  รัตนวิชัย