สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวันครู 2502 สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. นางสาวประภัสสร  มากมี
2. นางสาวพัชรี  จันทร์นอก
3. นางสาววิยะดา   ชาญนอก
4. นางสาวสาวิตรี  ทศสระน้อย
5. นางสาวอุษา  หนูวรรณะ
 
1. นางมะลิ   เมธีธัญลักษณ์
2. นางเภาวณา   เดชาวุฒิ
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอิศริยา    แกระกระโทก
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   สวยกลาง