สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวันครู 2502 สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชุตินันท์   ประสานรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  การบรรจง
3. เด็กหญิงนาริน   ขอร่วมกลาง
 
1. นางสาวกนิษฐา   ยศกระโทก
2. นายบัณฑิต   สุมินทนะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชุติอร  อาจสามารถ
2. เด็กหญิงนพรัตน์   ห้องแซง
3. เด็กชายพัชรพล  ไพรงาม
4. เด็กหญิงวรรณิษา  ศรีนอก
5. เด็กชายสันต์ชัย  บ้วนนอก
 
1. นางมะลิ  เมธีธัญลักษณ์
2. นางเภาวณา   เดชาวุฒื
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกิติยา    ศรีนอก
2. เด็กหญิงธิดามาศ   ศรีนอก
 
1. นางสาวกัลยา  หาญกิจจานุรักษ์
2. นางอรวรรณ  สุมินทนะ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา  ทศสระน้อย
 
1. นางอุษา  ปรีชาธีรศาสตร์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงจินดาพร   ดังใหม่
2. เด็กหญิงวราภรณ์   จันทร์เกิด
 
1. นางอติพร    เพ็ชรนอก
2. นางสาวโสภา   โคตรสมบัติ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เทพนะรินทร์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   สวยกลาง