สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวันครู 2502 สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิณห์วรา   หิงสันเทียะ
2. เด็กหญิงวรรธิภา  แวะสันเทียะ
3. เด็กหญิงศิริมา   ศิริชัย
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   คำชนะชัย
5. เด็กหญิงอริสา   ศรีโนนสังข์
 
1. นางมะลิ    เมธีธัญลักษณ์
2. นางเภาวณา   เดชาวุฒิ
 
2 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  แสงหา
 
1. นางสาวกัลยา   หาญกิจจานุรักษ์
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงนฤมล  คำป้อง
2. เด็กชายมัชพล  คำสันเทียะ
 
1. นางสาวกัลยา   หาญกิจจานุรักษ์
2. นางอรวรรณ  สุมินทนะ