สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวันครู 2502 สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงกุสุมา  ซ้ายจันทึก
2. เด็กหญิงมุกดารัตน์  กลั่นค้างพลู
3. เด็กหญิงเกศสุดา   เลิศวรายุทธ์
 
1. นางสาวกนิษฐา    ยศกระโทก
2. นายบัณฑิต   สุมินทนะ
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กิ่งพดซา
2. เด็กหญิงทิพากร   บุญนอก
3. เด็กหญิงศุลีพร    แถวจันทึก
 
1. นางสาวกนิษฐา  ยศกระโทก
2. นายบัณฑิต   สุมินทนะ
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกต   ผาสีดา
2. เด็กหญิงธันยาพร    เรียงแก้ว
3. เด็กหญิงสติมา   สวัสดี
 
1. นางสาวกัลยา  หาญกิจจานุรักษ์
2. นางอรวรรณ  สุมินทนะ
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงธีรนาฎ  อ่องพิมาย
2. เด็กหญิงเจนน่า  ราฟาเอล่า นนนอก
3. เด็กหญิงเปรมประภา  กระจายกลาง
 
1. นางสาวกัลยา  หาญกิจจานุรักษ์
2. นางอรวรรณ  สุมินทนะ
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลธิดา   คำโส
2. เด็กหญิงณัฐริกา  คำภากระปุ่ม
3. เด็กชายเดชาธร   จันทะพินิจ
 
1. นางสาวกัลยา  หาญกิจจานุรักษ์
2. นางอรวรรณ   สุมินทนะ
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล    คำป้อง
 
1. นางสาวกัลยา  หาญกิจจานุรักษ์
 
7 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุลีกร   เทพกลาง
 
1. นางสาวกัลยา  หาญกิจจานุรักษ์
 
8 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิเดช   อรุณ
 
1. นางสาวกัลยา  หาญกิจจานุรักษ์
 
9 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายนาวิน    จงใจกลาง
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์   ชิดนอก
3. เด็กชายเจษฏา   เกตุจันทร์
 
1. นางสาวกัลยา   หาญกิจจานุรักษ์
2. นางปิยาภรณ์   พึ่งโคกสูง
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายวุฒิชัย   ฮมภิรมย์
 
1. นางอุษา  ปรีชาธีรศาสตร์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลนา   เนตรโคกสูง
2. เด็กหญิงสุชาวดี  หวังคุ้มกลาง
 
1. นายเฉลิมพล   รัตนจรัสโรจน์
2. นางสาวโสภา   โคตรสมบัติ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาเทพ  ขออยู่กลาง
2. เด็กชายอภิชัย  นามบุญลา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หินนอก
 
1. นายอาณัฐ  ริไชยภูมิ
2. นางอุษา  ปรีชาธีรศาสตร์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.3 ทอง 7 1. เด็กชายธีระ  หวังเขตกลาง
2. เด็กชายมัชพล  ดำสันเทียะ
3. เด็กหญิงหัทยา  ส่องแสง
 
1. นางบุบผา  ช่วยงาน
2. นางสาววิไลลักษณ์  สวยกลาง
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรองกนก   หาญนอก
2. เด็กชายพัฒนาการ   ยศคำลือ
 
1. นางปิยาภรณ์   พึงโคกสูง
2. นางสาวโสภา  โคตรสมบัติ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรินทร์  ขาขุนทด
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แถมเจริญ
3. เด็กหญิงศิริลักณ์  ดาคำแสง
 
1. นางบุบผา  ช่วยงาน
2. นางวิลาวัลย์  รัตนวิชัย
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภักดีพร  จังใหม่
2. เด็กหญิงอิศริยา  แกระกระโทก
3. เด็กชายเจษฎา  เกตุจันทร์
 
1. นางบุปผา  ช่วยงาน
2. นางสาววิไลลักษณ์  สวยกลาง
 
17 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายราชัน  มูฮัมหมัด
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   สวยกลาง
 
18 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรัญชิต   คิดรอบ
 
1. นางจำเนียร  ศาลิคุปต
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 7 1. เด็กชายรัฐภาค  ประสาทพล
2. เด็กชายวีรภัทร  ฉัตรวงศ์วาน
3. เด็กชายเตชิต  สุมินทนะ
 
1. นางจำเนียร  ศาลิคุปต
2. นางวิลาวัลย์  รัตนวิชัย