สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา   หินนอก
2. เด็กหญิงจันทิมา   จงรื่นกลาง
3. เด็กชายชัยกมล   แสนเสนา
4. เด็กชายทักษิณ   หินนอก
5. เด็กชายธินกร  จงรื่นกลาง
6. เด็กชายนคริน   ศิริพรม
7. เด็กหญิงนันธิยา  นาประจักษ์
8. เด็กชายปิยะพงษ์  ลื่นกลาง
9. เด็กชายพงศ์กร  ชาญนอก
10. เด็กชายพงษ์กร  คำสูงเนิน
11. เด็กชายพีระพงศ์  โกศล
12. เด็กหญิงรัตนวรรณ  หวังฝากกลาง
13. เด็กชายวันชนะ  ด้วงไพล
14. เด็กชายวันพิชิต  ด้วงไพล
15. เด็กชายศตรรษ  กองจันทร์
16. เด็กชายศักร์สฤษฏิ์    ชาญนอก
17. เด็กหญิงอภิญญา   ฉิมกลาง
18. เด็กหญิงอรัญญา  ฉิมเดช
19. เด็กหญิงอัญชลี  ชาญนอก
20. เด็กหญิงไพลิน  ชาญนอก
 
1. นางสาวกนิษฐา  ดอกทุเรียน
2. นางนิตยา  คงบารมี
3. นางมานิตย์  บรรดาศักดิ์
4. นายวัลลภ  ปักษ์เหนือ
5. นางสัมฤทธิ์   มาสุข
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายสันติ  ชาญนอก
 
1. นางสาวกนกวรรณ   คงมิ่ง
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   ไกรสีห์
 
1. นางสาวกนกวรรณ   คงมิ่ง
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สรวงนอก
 
1. นางสาวกนกวรรณ   คงมิ่ง
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายสันติ   ชาญนอก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   ไกรสีห์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง
 
7 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญา  ด้วงไพล
2. เด็กหญิงกานติ   พลกลาง
3. เด็กชายขวัญชัย   ชาญนอก
4. เด็กหญิงจิรประภา  หวังเรียบกลาง
5. เด็กหญิงจิราภา  รุ่งกูล
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  สรวงนอก
7. เด็กชายธีรนันท์  ชาญนอก
8. เด็กหญิงนันธิยา  นาประจักษ์
9. เด็กหญิงบญจมาศ   ศุภโชควิบูลย์
10. เด็กหญิงพรประภา   สีอ้าย
11. เด็กหญิงพลอยไพลิน   ไกรสีห์
12. เด็กชายพสิษฐ์  ทองพิมาย
13. เด็กหญิงรัตนวรรณ   หวังฝากกลาง
14. เด็กหญิงรัตนาวดี  อาปะหุน
15. เด็กชายสันติ  ชาญนอก
16. เด็กหญิงอทิตติยา  ด้วงไพล
17. เด็กหญิงอรพรรณ   หมอยา
18. เด็กหญิงอรัญญา   ฉิมเดช
19. เด็กหญิงอริยา  ชาญนอก
20. เด็กหญิงอาทิตติยา   หาญนอก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง
2. นายวัลลภ   ปักษ์เหนือ
3. นางสัมฤทธิ์   มาสุข
4. นายเจนวิทย์  ศิริเกตุ
5. นายไกรวุฒิ   สว่างเมือง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัตนวรรณ   หวังฝากกลาง
 
1. นายเจนวิทย์   ศิริเกตุ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริยา   ชาญนอก
 
1. นายเจนวิทย์   ศิริเกตุ