สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงปรายฟ้า   กมขุนทด
 
1. นางนันท์ชนก   มานอก
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา    เพียนอก
 
1. นางอาภรณ์   ศรีศักดิ์นอก
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.3 เงิน 14 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์    พูลคุ้ม
 
1. นางสาวสุชาดา   ราชการกลาง
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงวัรทยา  บัวขาว
 
1. นางยุพลักษณ์   แสนฉลาด
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงนนท์ธิฌา    จงบวกกลาง
2. เด็กหญิงวรันธร   มุ่งสวัสดิ์
 
1. นายบัลลังก์   เกื้อปัญญากูล
2. นางยุพลักษณ์    แสนฉลาด
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิมพ์ปรุ
 
1. นางศิริมงคล    สุขเศรษฐ์
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวิชญาดา    แก้วเงิน
 
1. นายเดระวิทย์   จิตรักษา
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกิตตินันท์   พิมพ์กลาง
2. เด็กชายศักดิ์ณรงค์   จงอ่อนกลาง
 
1. นายบัลลังก์  เกื้อปัญญกูล
2. นายอำนวย  ธนาภิรตานนท์
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา   คงเกษม
 
1. นางนัชชรินทร์    เซ็นกลาง
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายนันทกร  มิ่งขวัญ
 
1. นายเดระวิทย์   จิตรักษา
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 44.5 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ   ตั้งพงษ์
2. เด็กชายพิชญ์ประชา  คงประทีป
3. เด็กหญิงศุภกัญญา   สวามิชัย
 
1. นางณัชชารีย์    บวรไชยอนันต์
2. นางสายใจ   ดวงแก้ว
 
12 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจณิสตา  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงนภารัตน์   รัตนวิชัย
3. เด็กหญิงอรพิมล   ทวิวิญ
 
1. นางสุกัญญา  ทองสวัสดิ์
2. นายอรรถกร    บรรดาศักดิ์
 
13 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคคนางค์   เกษรล้ำ
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา   พิมพ์กลาง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองสวัสดิ์
2. นายอรรถกร   บรรดาศักดิ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กชายณฐพฤทธ์  พจนธานี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   สุวรรณมณี
 
1. นางพนัชกร  ระวังชาติ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 - - - 1. เด็กชายชัยณรงค์  หวังบัวกลาง
2. เด็กชายรุ่งเพชร  หาญชนะ
 
1. นายอรรถกร  บรรดาศักดิ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 - - - 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หาญกิจจานุรักษ์
2. เด็กชายเชาวเลิศ  ธนภัทร์คงโกมล
 
1. นางสุกัญญา  ทองสวัสดิ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จงอ่อนกลาง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   เถระปัญญา
3. เด็กหญิงฑิติมาพร  ชาญนอก
4. เด็กหญิงปิยภรณ์  นนกระโทก
5. เด็กหญิงวนิดา   กุดหินนอก
 
1. นางภัสสิกานต์   จันทรพลพัฒน์
2. นางศรุดา   มูลจันทร์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วรัญชัยกุล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ปลื้มกมล
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สายวงค์ปัญญา
4. เด็กหญิงอธิชา   ฤทธิสน
5. เด็กหญิงเกวลิน  ยิ่งนอก
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดศรีทอง
2. นางนงนุช   จอมมะรุม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงศุรีภรณ์    สุพรรณกลาง
 
1. นางสาววรณัน  มนูญญโสภิต
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงปุณณภา  ราชเสนา
 
1. นางศรุดา   มูลจันทร์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ร้อยลา
2. เด็กชายโรบิน   อันตอนส์สัน
 
1. นายการันต์   วีรชาติเมธี
2. นางทิพวรรณ    เกิดศรีทอง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติมา   เจริญชัย
2. เด็กหญิงชดาภา  ชุ่มสีดา
3. เด็กหญิงชนิสรา    พลราช
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ค้ากำพุฒ
5. เด็กหญิงณัฐินีย์  คิดรอบ
6. เด็กหญิงปัทมพร  ใหญ่นอก
7. เด็กหญิงพนัชกร  ขอดวงกลาง
8. เด็กหญิงวศินี    เมืองมีทรัพย์
9. เด็กหญิงศิวพร   แก้วพิมพ์
10. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   สิงห์เทพ
 
1. นายกิตติ   จงสง่ากลาง
2. นางจุฑาพิชญ์   แก้วเงิน
3. นางพนัชกร   ระวังชาติ
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสาวิตรี   ห่านทอง
2. เด็กหญิงสุวนันท์   จงนอก
 
1. นายการันต์  วีรชาติเมธี
2. นายกิตติ    จงสง่ากลาง
 
24 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรวรรณ    ธรรมาธิวัฒน์
 
1. นางดวงกมล    คงฤทธิ์
 
25 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรพรรณ    พึ่งพรม
 
1. นางดวงกมล    คงฤทธิ์
 
26 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   คงมิ่ง
2. เด็กชายธีรภัทร   ฟูทำ
3. เด็กชายวงศกร    แซ่อึง
 
1. นางดวงกมล   คงฤทธิ์
2. นายอนุชิต   วุฒิเนตร
 
27 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุส  ฤทธิ์จอหอ
2. เด็กชายทนงศักดิ์   ชาญนอก
3. เด็กชายยูจีน   กีรติโสภาสวัสดิ์
 
1. นางดวงกมล   คงฤทธิ์
2. นายอนุชิต  วุฒิเนตร
 
28 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพรรณิษา  ศรีสัตยานุกูล
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
29 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศินา    ชาวสวน
 
1. นายทักษ์ดนัย   ถิตย์ถนอม
 
30 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาวดี   โคตรศรี
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
31 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธร   ภูธร
 
1. นายทักษ์ดนัย   ถิตย์ถนอม
 
32 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชีวาพร   เพ็ชรมา
 
1. นายทักษ์ดนัย   ถิตย์ถนอม
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงอรวี  ศรีสา
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรวี   ศรีสา
 
1. นางรัชนี  กนกพรพรรณ
 
35 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราวรรณ   อุทัยศรี
 
1. นายทักษ์ดนัย   ถิตย์ถนอม
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงนพเก้า   บุญอยู่
2. เด็กหญิงปนิดา   ชัยชนะ
3. เด็กหญิงปรัศนีย์   ใหญ่นอก
4. เด็กหญิงสาวิตรี   โปร่งสันเทียะ
5. เด็กหญิงสุปรีญา  รอสูงเนิน
 
1. นางนัชชรินทร์  เซ็นกลาง
2. นางประไพศรี  ไกรอ่ำ
3. นางสินีนาฏ    ปลื้มมะลัง
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพันธนันท์  พันธวิศิษฏ์
2. เด็กหญิงมิรันตี   ตะวันเลิศสกุล
 
1. นางศิริมงคล  สุขเศรษฐ์
2. นายอภิชาต   สุขเศรษฐ์
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายชลวิทย์  หินนอก
2. เด็กชายพงศธร  ชัยน่าน
3. เด็กชายพงศธร   จามพฤกษ์
 
1. นางนัชชรินทร์   เซ็นกลาง
2. นางสินีนาฏ   ปลื้มมะลัง
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปริญญา  เดชโนนสังข์
2. เด็กชายวชิรวิทย์   ทองสิทธิ์
 
1. นางศิริมงคล   สุขเศรษฐ์
2. นายอภิชาต  สุขเศรษฐ์
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปานรวี   ชื่นนอก
2. เด็กหญิงพรรณทิภา   หินนอก
3. เด็กหญิงสุมาลี   คำขุนทด
 
1. นางณัชชารีย์   บวรไชยอนันต์
2. นางสายใจ   ดวงแก้ว
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกนุช  กนกอังกูล
2. เด็กหญิงณัชยา  พูลสวัสดิ
3. เด็กหญิงสุมาลี  นนท์นอก
 
1. นางนัชชรินทร์    เซ็นกลาง
2. นางสินีนาฏ  ปลื้มมะลัง
 
42 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐรุจา   ขาวเขียว
 
1. นางกุลณัฐ  พลวิมลฉันท์
 
43 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก   กลิ้งทะเล
 
1. นางกุลณัฐ  พลวิมลฉันท์
 
44 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนงนภัส  ฤทธิ์เอนก
 
1. นางสาวเกษร  พรหมวิจารณ์
 
45 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภดารา  เชื้อประทุม
 
1. นางมัทนา   พงษ์ใหม่
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรเมธ   ภูวงษ์
2. เด็กชายพีระวัฒน์   ศิริวัฒน์
3. เด็กชายรัฐพงษ์   บุญธรรม
4. เด็กชายรัฐศาสตร์   นาคดี
5. เด็กชายอัษฎาวุธ   วงรีย์
6. เด็กชายโชติชัย    ไกรอ่ำ
 
1. นางกุลณัฐ   พลวิมลฉันท์
2. นางประไพศรี  ไกรอ่ำ
3. นางสาววรณัน   มนูญญโสภิต
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์   ปะระทัง
2. เด็กชายธนากรณ์    บุญธรรมวัฒน์
3. เด็กชายนันทกร    มิ่งขวัญ
4. เด็กชายพัสกร    กลีบสันเทียะ
5. เด็กชายภานุพงศ์   สุนทรรส
6. เด็กชายอนุชา    ทองดีนอก
7. เด็กชายอรุณรุ่ง   คงนาคา
 
1. นายอนุชิต   วุฒิเนตร
2. นายอำนวย  ธนาภิรตานนท์
3. นายเดระวิทย์  จิตรักษา
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงจริยา    ทิศกระโทก
2. เด็กชายฉัตรดนัย  บัวสำราญ
3. เด็กชายพงศกร  ประถมพงษ์
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดศรีทอง
2. นางอาภรณ์   ศรีศักดิ์นอก
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิชาติ  มานอก
2. เด็กชายเขมชัย   โปร่งสันเทียะ
 
1. นางประไพศรี  ไกรอ่ำ
2. นางสโรชิน   สีปัตถา
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   ฉัตรวงศ์วาน
2. เด็กหญิงสุภัสสรา   ไวยสุณี
 
1. นายอำนวย  ธนาภิรตานนท์
2. นายเดระวิทย์  จิตรักษา
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอรรถกร   จันทร์เรือง
 
1. นางจุฑาพิชญ์  แก้วเงิน
 
52 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกราช  สีมาจารย์
 
1. นางศรุดา  มูลจันทร์
 
53 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษบากร  ร้อยลา
 
1. นางยุพลักษณ์  แสนฉลาด
 
54 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวีระพงษ์  โพธิ์ปาน
2. เด็กชายศรัณย์  ชินนอก
 
1. นางสาววรณัน  มนูญญโสภิต
2. นายอำนวย  ธนาภิรตานนท์
 
55 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุญพิทักษ์  แดนโคกสูง
2. เด็กหญิงพรรณี  พึ่งพรม
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดศรีทอง
2. นางสาววรณัน  มนูญญโสภิต
 
56 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติพงค์  เพ็ชรพิมาย
2. เด็กชายธนภูมิ  ชาญนอก
 
1. นางนงนุช  จอมมะรุม
2. นางสาววรณัน  มนูญญโสภิต
 
57 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรภาส  สะแกกลาง
2. เด็กชายธนโชติ  ช้อยสูงเนิน
3. เด็กชายบอส  ปรึกษา
 
1. นางนัชชรินทร์  เซ็นกลาง
2. นางสินีนาฏ  ปลื้มมะลัง
 
58 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 5    
59 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 10 1. เด็กชายชัชวาฤทธิ์   พรมโสภา
2. เด็กหญิงปวันรัตน์    บนกลาง
3. เด็กหญิงพรไพลิน  ชลศาลาสินธ์
 
1. นางธณัฌฌา  พิลานนท์
2. นางสุกัญญา  หล้าเพชร