สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิมพ์ปรุ
 
1. นางศิริมงคล    สุขเศรษฐ์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวิชญาดา    แก้วเงิน
 
1. นายเดระวิทย์   จิตรักษา
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกิตตินันท์   พิมพ์กลาง
2. เด็กชายศักดิ์ณรงค์   จงอ่อนกลาง
 
1. นายบัลลังก์  เกื้อปัญญกูล
2. นายอำนวย  ธนาภิรตานนท์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา   คงเกษม
 
1. นางนัชชรินทร์    เซ็นกลาง
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายนันทกร  มิ่งขวัญ
 
1. นายเดระวิทย์   จิตรักษา
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 44.5 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ   ตั้งพงษ์
2. เด็กชายพิชญ์ประชา  คงประทีป
3. เด็กหญิงศุภกัญญา   สวามิชัย
 
1. นางณัชชารีย์    บวรไชยอนันต์
2. นางสายใจ   ดวงแก้ว
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอรรถกร   จันทร์เรือง
 
1. นางจุฑาพิชญ์  แก้วเงิน
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวีระพงษ์  โพธิ์ปาน
2. เด็กชายศรัณย์  ชินนอก
 
1. นางสาววรณัน  มนูญญโสภิต
2. นายอำนวย  ธนาภิรตานนท์