สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75.3 เงิน 14 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์    พูลคุ้ม
 
1. นางสาวสุชาดา   ราชการกลาง
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงวัรทยา  บัวขาว
 
1. นางยุพลักษณ์   แสนฉลาด
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคคนางค์   เกษรล้ำ
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา   พิมพ์กลาง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองสวัสดิ์
2. นายอรรถกร   บรรดาศักดิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จงอ่อนกลาง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   เถระปัญญา
3. เด็กหญิงฑิติมาพร  ชาญนอก
4. เด็กหญิงปิยภรณ์  นนกระโทก
5. เด็กหญิงวนิดา   กุดหินนอก
 
1. นางภัสสิกานต์   จันทรพลพัฒน์
2. นางศรุดา   มูลจันทร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก   กลิ้งทะเล
 
1. นางกุลณัฐ  พลวิมลฉันท์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงจริยา    ทิศกระโทก
2. เด็กชายฉัตรดนัย  บัวสำราญ
3. เด็กชายพงศกร  ประถมพงษ์
 
1. นางทิพวรรณ  เกิดศรีทอง
2. นางอาภรณ์   ศรีศักดิ์นอก
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   ฉัตรวงศ์วาน
2. เด็กหญิงสุภัสสรา   ไวยสุณี
 
1. นายอำนวย  ธนาภิรตานนท์
2. นายเดระวิทย์  จิตรักษา
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 5