สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนันทนา  ปานนอก
2. เด็กหญิงโชติรส   จันทร์หอม
 
1. นางประนอม   ขอผลกลาง
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีเมือง