สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงฐิติมา   พวงสันเทียะ
 
1. นางเยาวลักษณ์    ศรีเมือง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ประโภชนัง
2. เด็กหญิงสุนิตา   ขุนวิเศษ
3. เด็กหญิงสุรีภรณ์  ดีเรือก
 
1. นางปรานอม    ขอผลกลาง
2. นางเรืองอุไร    วีรชาติเมธี