สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 14 1. เด็กชายประชา  พุดลา
2. เด็กหญิงสุธวรินี    อื้อฉาว
 
1. นายมงคล   โคตชัง
2. นางสาวสมหวัง   ขอเชิญกลาง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนาฏยา  มีเที่ยง
2. เด็กหญิงนิรมล   พุดลา
3. เด็กหญิงพีระพร   ไกรอ่ำ
 
1. นางประนอม  ขอผลกลาง
2. นางเยาวลักษณ์   ศรีเมือง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา   เงาศรี
2. เด็กหญิงกฤษณา   กล้าหาญ
3. เด็กชายกิตติ   เฉยกลาง
 
1. นางประนอม   ขอผลกลาง
2. นางเยาวลักษณ์    ศรีเมือง
 
4 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราวดี   กาลาติรันโด
 
1. นางอักษร   ขอดวงกลาง
 
5 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐยา  พึ่งสันเทียะ
 
1. นางสุภางค์    เพ็งลองตอง
 
6 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบัณฑิต  พิศนอก
 
1. นางวรณี  การถาง
 
7 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  มั่นภักดีกุล
2. นายชาญชัย  คงชนะ
3. เด็กหญิงธิติยา   ทองสุขนอก
4. เด็กชายปิยะศักดิ์   คิดรอบ
5. เด็กหญิงพรยุพิณ    ศรีบุญฮุง
6. เด็กชายพัทธนันท์  ปฐมไตรภูมิ
7. เด็กหญิงภัทราวดี   กาลาติรันโด
8. เด็กชายสหรัถ    เค้าโคตร
9. เด็กหญิงสุภัทตรา   บุตสวัสดิ์
10. เด็กชายอภิวัฒน์   จงคอยกลาง
11. เด็กหญิงอังศิณา   ขอเยื้อกลาง
12. เด็กหญิงอังศินันต์   ขอเยื้อกลาง
 
1. นายชาญชัย   คงชนะ
2. นางสุภางค์   เพ็งลองตอง
3. นางอักษร   ขอดวงกลาง
4. นางเรืองอุไร   วีรชาติเมธี
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุญสุวรรณ  โพธิ์หล้า
2. เด็กชายพีระพงค์    โม้นอก
3. เด็กชายเสถียรพงษ์  ทองมะเริง
 
1. นางปรานอม   ขอผลกลาง
2. นางเรืองอุไร  วีรชาติเมธี
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัณฑนา   ปานนอก
2. เด็กหญิงยุภาวดี   จานสายออ
3. เด็กหญิงวิภา    ชาวไร่
 
1. นางสาวจิราภรณ์   ดวงจิต
2. นางสาวพรศิริ   บุญกลาง
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพาขวัญ   ต่อโชติ
2. เด็กหญิงริสา   จงใจกลาง
3. เด็กหญิงแก้วตา   ปานนอก
 
1. นางขวัญนภา   คิดรอบ
2. นางสาวพรศิริ   บุญกลาง