สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงงพิมพ์วิภา   โวหาร
 
1. นางสาวกนกกาญจน์   สังแก้ว
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา   เทินสระเกษ
 
1. นางวงเดือน   บุญรอด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงอภัชชา   ประเสริฐสัตย์
 
1. นายวงเดือน   บุญรอด
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑