สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเต็มดวง  วิชัยรัตน์
 
1. นางนุชนาฎ  นามไชยสง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวริศา   ธรรมมานอก
2. เด็กหญิงอาพร   อย่าเสียสัตย์
 
1. นายวรพจน์    พันธ์วิริยากุล
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงนงนุช   ท้าวนอก
2. เด็กหญิงนงลักษณ์   ท้าวนอก
3. เด็กหญิงปัญญาทิพย์   ทวีสิน
4. เด็กหญิงวริศรา   จุลดาลัย
5. เด็กชายวิวัฒน์   รังสุวรรณ
6. เด็กหญิงศิริกานต์   วิเศษวงษา
 
1. นางนิกร    สีสุดทา
2. นางสุพี   ผิวขาว
3. นางเครือวัลย์    รัตรองใต้
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์   สวาสดี
2. เด็กหญิงปริม   พันธ์สำโรง
3. เด็กหญิงพนิดาวรรณ    จันทร์เพิ่ม
4. เด็กหญิงวรรณา   พิสนุแสง
5. เด็กหญิงสุภาวดี   สัตย์ซื่อ
6. เด็กหญิงแก้วกัลยา   กุนอก
 
1. นางวงเดือน   บุญรอด
2. นางสุพี   ผิวขาว
3. นางเครือวัลย์   รัตรองใต้
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฤทธิพร   สัตย์ซื่อ
2. เด็กชายวัชราวุธ   แสวงเงิน
3. เด็กชายสุรัตน์   ศรีธร
 
1. นายทนงเกียรติ   สารนอก
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุพร   ภิรมณ์สุข
2. เด็กชายอนิรุทธ์   มงคลศรี
3. เด็กชายเฉลิมชัย   สมอแข็ง
 
1. นายทนงเกียรติ   สารนอก