สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายวัชระ   ภายไชยสงค์
 
1. นายกิตติชัย   สระบุรี
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   บุตรสม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   คุ้มถนอม
 
1. นางสุบิน   นาดี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงรัตติกาล   พฤตินอก
 
1. นางเพ็ญนภา   ดิฐธนสาร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายธีรยุทธ   พุดชวา
2. เด็กชายภาคิน   มโนราช
3. เด็กชายยุทธศักดิ์   บุปะโท
4. เด็กชายวิทยา   ทองมาก
5. เด็กชายสหรัฐ   พลแสน
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์   นาดี
 
1. นายกิตติชัย   สระบุรี
2. นายนรินทร์   สอนบุตรดี
3. นางเพ็ญนภา   ดิฐธนสาร