สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงบัวชมพู   ฉิมนอก
2. เด็กหญิงเดือนเด่น   ทำอาสา
 
1. นายเกียรติศักดิ์    โสภารัตน์
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 17 1. เด็กชายดวงกมล   เครือบนอก
2. เด็กชายธันวา   พรรณขาม
 
1. นางจินตนา    เทศนอก
2. นางสาวศิริกัญญา   ช่างเหล็ก
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กชายกฤษณะ   ยามดี
2. เด็กหญิงศุภรัตน์   พรรณขาม
 
1. นางสาว.ศิริกัญญา   ช่างเหล็ก
2. นางจินตนา    เทศนอก
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายชคัทพล   การบรรจง
2. เด็กชายชนะชัย   ไกรวงค์
3. เด็กชายอธิชา   โพธิ์พรม
 
1. นางชวาลา   คำศิริ
2. นายเกียรติศักดิ์    โสภารัตน์
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอิ่ม  ฤทธิ์จันดี
2. เด็กหญิงอุษารัตน์  สีลา
 
1. นางจินตนา  เทศนอก
2. นายเกียรติศักดิ์  โสภารัตน์
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงเอม  ฤทธิ์จันดี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  โสภารัตน์