สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอิ่ม  ฤทธิ์จันดี
2. เด็กหญิงอุษารัตน์  สีลา
 
1. นางจินตนา  เทศนอก
2. นายเกียรติศักดิ์  โสภารัตน์