สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 17 1. เด็กชายดวงกมล   เครือบนอก
2. เด็กชายธันวา   พรรณขาม
 
1. นางจินตนา    เทศนอก
2. นางสาวศิริกัญญา   ช่างเหล็ก
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กชายกฤษณะ   ยามดี
2. เด็กหญิงศุภรัตน์   พรรณขาม
 
1. นางสาว.ศิริกัญญา   ช่างเหล็ก
2. นางจินตนา    เทศนอก
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายชคัทพล   การบรรจง
2. เด็กชายชนะชัย   ไกรวงค์
3. เด็กชายอธิชา   โพธิ์พรม
 
1. นางชวาลา   คำศิริ
2. นายเกียรติศักดิ์    โสภารัตน์
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงเอม  ฤทธิ์จันดี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  โสภารัตน์