สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 17.6 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธีรพัฒน์    เส้นเศษ
 
1. นางสุเนตรา    ชูหาด
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 -1 -    
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิติยา   พรมอุ่น
2. เด็กหญิงอัญชลี    ถาวร
 
1. นายทนงศักดิ์   พลดงนอก
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตปราณี   เสนาบุญ
2. เด็กชายนันทวัฒน์   บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์   ศรีวัฒนพงศ์
 
1. นางสาวปวีณา   สวนดี
 
5 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอรัชธร   สุทรากุล
 
1. นายทนงศักดิ์   พลดงนอก
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระพล   วันเพ็ง
 
1. นายรุจอมฤทธิ์   บุพบุญ
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาภาพร  ถนอมดี
 
1. นายรุจอมฤต  บุพบุญ
 
8 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พลรักษา
 
1. นายรุจอมฤต  บุพบุญ
 
9 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวต ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันดี   บัวคำ
 
1. นายรุจอมฤทธิ์   บุพบุญ
 
10 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   ป้องขันธ์
 
1. นายรุจอมฤทธิ์   บุพบุญ
 
11 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอาภาพร   ถนอมดี
 
1. นายรุจอมฤทธิ์   บุพบุญ
 
12 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธราวุฒิ   พลรักษา
 
1. นายรุจอมฤทธิ์    บุพบุญ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายหฤทธิ์    โพธิ์ชัยเลิศ
2. เด็กชายเกริกเกียรติ   สมจิตร
 
1. นายทนงศักดิ์   พลดงนอก
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิตติยา   สวนดี
2. เด็กหญิงพัชราภา   ออมสิน
3. เด็กหญิงแพรวนภา   ออมสิน
 
1. นายทนงศักดิ์   พลดงนอก