สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตปราณี   เสนาบุญ
2. เด็กชายนันทวัฒน์   บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์   ศรีวัฒนพงศ์
 
1. นางสาวปวีณา   สวนดี
 
2 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีระพล   วันเพ็ง
 
1. นายรุจอมฤทธิ์   บุพบุญ
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาภาพร  ถนอมดี
 
1. นายรุจอมฤต  บุพบุญ
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พลรักษา
 
1. นายรุจอมฤต  บุพบุญ
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวต ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันดี   บัวคำ
 
1. นายรุจอมฤทธิ์   บุพบุญ
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   ป้องขันธ์
 
1. นายรุจอมฤทธิ์   บุพบุญ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิตติยา   สวนดี
2. เด็กหญิงพัชราภา   ออมสิน
3. เด็กหญิงแพรวนภา   ออมสิน
 
1. นายทนงศักดิ์   พลดงนอก