สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายวรเดช   ชัยเจริญ
 
1. นายวิสูตร  ไร่ดี
 
2 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุทธพล  สุริยะบุตร
 
1. นายวิสูตร  ไร่ดี
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   พลกลาง
2. เด็กชายตะวัน   ดีโชนรัมย์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ยศดา
 
1. นางชลิต  ญาณอุบล
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีชัยภูมิ
 
1. นางรุ่งรัตน์  เมินขุนทด
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 8 1. เด็กชายวรเดช  ชัยเจริญ
2. เด็กหญิงศศิธร  การถาง
 
1. นางรุ่งทิวา  วงศ์จันทร์เสือ