สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    ขันอาสา
 
1. นางกัญญารัตน์   นามสว่าง
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงรัตมณี    ถินพนา
 
1. นางกัญญารัตน์   นามสว่าง
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสราวุธ   เขตนอก
 
1. นางสาวเพ็ญพร   ทิพย์อโนทัย
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรวัฒน์    กุนอก
 
1. นางสาวเพ็ญพร   ทิพย์อโนทัย
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเพียงพร   พระพรม
 
1. นางสาวเพ็ญพร    ทิพย์อโนทัย
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   สิทธิพาชี
 
1. นางสาวเพ็ญพร   ทิพย์อโนทัย
 
7 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงพรรณราย   สุริโย
2. เด็กหญิงพัชราวดี   จำปาสี
3. เด็กหญิงพิมมาดา   พันธุ์สวัสดิ์
 
1. นางอรอนงค์   ระบือพิณ
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายวุฒิสิทธิ์    ท้าวนอก
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ   อินทิพันธ์
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ   ทองนอก
 
1. นายสุพจน์   บรรดาศักดิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงปฐมพร  เหมือนหัวหนอง
2. เด็กหญิงสิริรักษณ์  แพงดี
3. เด็กหญิงสุวนันท์  จันลา
 
1. นายสุพจน์  บรรดาศักดิ์
2. นางอรอนงค์  ระบือพิณ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุนันท์   รอกลาง
2. เด็กชายชัยอนันต์   บุญเกียรติ
 
1. นางกัญญารัตน์   นามสว่าง
2. นางนกแก้ว   จันโทกุล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   พรมมานอก
2. เด็กชายอริยวัติ    ท้าวนอก
 
1. นางจุนาพร    วิทยาวิโรจน์
2. นางอรอนงค์   ระบือพิณ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    อินวอน
2. เด็กหญิงรุจิรา   ก้อนสำโรง
3. เด็กหญิงศศิวิมล   แผนชัยภูมิ
 
1. นางนกแก้ว   จันโทกุล
2. นายนราธิป   แก้วคำมี
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธิดาพร   ชุมตรีนอก
2. เด็กหญิงพัชริดา   ซ้ำดำขำ
 
1. นางนกแก้ว  จันโทกุล
2. นายนราธิป   แก้วคำมี
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กชายกฤษดา   ลอยนอก
 
1. นางปรียาพร   สารนอก
 
15 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปานแก้ว   บุญแสนชัย
2. เด็กหญิงอัมพร   ท้าวนอก
 
1. นายวิเชียร    กิตติวิเชียรสกุล
2. นายสุริวงศ์    เลี้ยงวงษ์
 
16 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 14 1. เด็กชายพรชัย   สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายรัฐวุฒิ   ตะโกนอก
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    สารนอก
 
1. นางปรียาพร    สารนอก
2. นางเจนจิรา  ถาวร
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงนวลอนงค์   ชาญนอก
 
1. นางอรอนงค์   ระบือพิณ
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  ชาญนอก
 
1. นางอรอนงค์  ระบือพิณ
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรา   ทานอก
2. เด็กชายพีระพงษ์    รักสุจริต
3. เด็กชายสิทธิชัย    ใจมั่น
 
1. นายนราธิป   แก้วคำมี
2. นายสุริวงศ์   เลี้ยงวงษ์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณากร   แสนศิลา
2. เด็กชายธนากร   ทะนา
3. เด็กชายมนูญ   ตาษไทยสงค์
 
1. นายวิเชียร   กิตติวิเชียรสกุล
2. นายสุริวงศ์   เลี้ยงวงษ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิชากร   เหมือนหัวหนอง
2. เด็กหญิงวรัญญา   ท้าวนอก
 
1. นายวิเชียร  กิตติวิเชียรสกุล
2. นายสุริวงศ์   เลี้ยงวงษ์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนา   ทิพย์กระโทก
2. เด็กหญิงเจนจิรา   ทองอุดม
 
1. นางสาวเพ็ญพร   ทิพย์อโนทัย
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 5 1. เด็กชายนวพล   โคตรโพธิ์
2. เด็กหญิงพัชราภา   ตะสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุพัชรี    จันลา
 
1. นางเจนจิรา   ถาวร