สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรวัฒน์    กุนอก
 
1. นางสาวเพ็ญพร   ทิพย์อโนทัย
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงปฐมพร  เหมือนหัวหนอง
2. เด็กหญิงสิริรักษณ์  แพงดี
3. เด็กหญิงสุวนันท์  จันลา
 
1. นายสุพจน์  บรรดาศักดิ์
2. นางอรอนงค์  ระบือพิณ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    อินวอน
2. เด็กหญิงรุจิรา   ก้อนสำโรง
3. เด็กหญิงศศิวิมล   แผนชัยภูมิ
 
1. นางนกแก้ว   จันโทกุล
2. นายนราธิป   แก้วคำมี
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กชายกฤษดา   ลอยนอก
 
1. นางปรียาพร   สารนอก
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิชากร   เหมือนหัวหนอง
2. เด็กหญิงวรัญญา   ท้าวนอก
 
1. นายวิเชียร  กิตติวิเชียรสกุล
2. นายสุริวงศ์   เลี้ยงวงษ์