สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   ประสิทธินอก
 
1. นางสุเนตร   มารมย์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรยุทธ   หมายถมกลาง
 
1. นายอาภรณ์   มัวจะบก