สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนชุมช้าง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงคณิตา    ชุมฝาง
2. เด็กหญิงจิรัฐชา   ป้อมอาสา
 
1. นายอุดม   รักศิลป์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงงอภิญญา   เจริญรัมย์
 
1. นางศรีวณา   อบเพ็ชร์
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเบญญาภา   อบเพ็ชร์
 
1. นางวิรัลพัชร   เกียรติสุทธวงศ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายยุทธศักดิ์   บุปะโท
 
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐภัทร   มะนาวนอก
 
1. นางสาวสุดารัตน์   มะนาวนอก
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 17 1. เด็กชายปฐวี   ป้อมอาสา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา    มีมา
3. เด็กหญิงวรัทยา   วังหอม
 
1. นางสาวสุดารัตน์    มะนาวนอก