สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนชุมช้าง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงคณิตา    ชุมฝาง
2. เด็กหญิงจิรัฐชา   ป้อมอาสา
 
1. นายอุดม   รักศิลป์
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเบญญาภา   อบเพ็ชร์
 
1. นางวิรัลพัชร   เกียรติสุทธวงศ์