สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงปรายฟ้า   ปะธิอาราม
 
1. นางศรีวณา   อบเพ็ชร์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงพรพรรณ    นาดี
 
1. นายอุดม   รักศิลป์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธีรพัฒน์   แสนคำ
 
1. นางณิชาดา   บุญสิทธิ์
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กชายอานนท์   อัคคะแก้ว
 
1. นายบรรลัง   สระอินทร์