สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนคนทา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กหญิงนิตยา  ชาตรี
 
1. นางปิยพร  ทองภู
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนิตา  ไลนอก
 
1. นางปิยพร  ทองภู
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์    บุญประจง
2. เด็กหญิงณิชา   กุดทิง
3. เด็กหญิงพนิดา  พิมลนอก
 
1. นางจารุนันท์  นาคุณทรง
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงศิริพร  ผ่องแผ้ว
 
1. นางจารุนันท์   นาคุณทรง
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ประดับคำ
2. เด็กชายอุกฤษณ์   บุญประจง
3. เด็กชายเจริญ   เก่าด่านจาก
 
1. นายเสรี  มัครมย์
 
6 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โซระตะ
 
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงปฐมพร   ทองภู
 
1. นางปิยพร  ทองภู