สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลิตา  สุวิชัย
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  เบ้ามะโน
3. เด็กหญิงสิรินภา  เมืองสูท
 
1. นางธนวรรณ  ทองดวง
2. นางปิยะฉัตร  แป้นปลื้ม
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิชภัทร  บุญชื่น
 
1. นางรติมา   สนนอก
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรรษา   พลราช
2. เด็กหญิงภาวิณี   พรมป้อ
 
1. นางธนวรรณ  ทองดวง
2. นางรติมา  สนนอก
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงเพชรลดา   อนุเวทย์
 
1. นางธนวรรณ  ทองดวง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงชญาดา  ชำนินอก
2. เด็กหญิงชนุตรา  ชำนินอก
3. เด็กหญิงอัญชฎา  ศักดิ์แสง
 
1. นางรติมา  สนนอก