สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงสุนิสา  วันทาแท่น
 
1. นางพิมลสิริ  ประกิคะ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสาธิต  พันธุ์มะโน
 
1. นายอภิรักษ์  หาญประทุม
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสาธิต  พันธุ์มะโน
 
1. นายอภิรักษ์  หาญประชุม
 
4 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิภาพร  สันโดด
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีตะ
3. เด็กหญิงสุมิตรา  สวาสดี
 
1. นางคำขวัญ  บาระศรี
2. นายอภิรักษ์  หาญประชุม
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 -    
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัญญา  รัตน์หอมดอกพลอย
2. เด็กหญิงนริศรา  ลาละคร
3. เด็กหญิงพรรพษา  แสนภูวา
 
1. นางสาวประคอง  อาพัดนอก
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชนิดา  จอดนอก
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กงชัยยา
3. เด็กหญิงเจตศิรินทร์  อัครจักร
 
1. นางคำขวัญ  บาระศรี
2. นายอภิรักษ์  หาญประชุม
 
8 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยุทธพล  เตชะบุรมย์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  เทพเดช
 
1. นางคำขวัญ  บาระศรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎา  ลาเมะไล
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พิจารโชติ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  กาษา
4. นายณัฐวัฒน์  นพรัตน์
5. เด็กหญิงมนิด  เนื่องกระโทก
 
1. นางคำภา  มาเหง่า
2. นางผ่องพิศ  จุทนัน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.66 ทอง 9 1. เด็กหญิงปราณี  กองแดงนอก
 
1. นางผ่องพิศ  จุทนัน
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายพีรพล  พลยางนอก
2. เด็กชายวรยุทธ  ทองผดุง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อุทัยดา
 
12 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัยชุมพล  ทองผดุง
2. เด็กหญิงนิติยา  อุทัย
 
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายปฏิภาณ   พิมลนอก
2. เด็กหญิงสุปรียา  กองทุ่งมน
 
1. นางจุฬาพร   อำนวยพร
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายองอาจ  คำมูล
2. เด็กชายอดิสร  เขือนอก
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  จันที
 
1. นางจุฬาพร  อำนวยพร
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายประสาน  คำทา
2. เด็กหญิงรุ่งลัดดา  สวาสดี
3. เด็กหญิงวริยา  เทียบแก้ว
 
1. นางนิตยา  จิตละม่อม
2. ว่าที่ร้อยตรีสมคิด  จิตละม่อม
 
16 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายนพรัตน์  พลดงนอก