สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิภาพร  สันโดด
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีตะ
3. เด็กหญิงสุมิตรา  สวาสดี
 
1. นางคำขวัญ  บาระศรี
2. นายอภิรักษ์  หาญประชุม
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยุทธพล  เตชะบุรมย์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  เทพเดช
 
1. นางคำขวัญ  บาระศรี
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายปฏิภาณ   พิมลนอก
2. เด็กหญิงสุปรียา  กองทุ่งมน
 
1. นางจุฬาพร   อำนวยพร