สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัญญา  รัตน์หอมดอกพลอย
2. เด็กหญิงนริศรา  ลาละคร
3. เด็กหญิงพรรพษา  แสนภูวา
 
1. นางสาวประคอง  อาพัดนอก
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชนิดา  จอดนอก
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กงชัยยา
3. เด็กหญิงเจตศิรินทร์  อัครจักร
 
1. นางคำขวัญ  บาระศรี
2. นายอภิรักษ์  หาญประชุม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎา  ลาเมะไล
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พิจารโชติ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  กาษา
4. นายณัฐวัฒน์  นพรัตน์
5. เด็กหญิงมนิด  เนื่องกระโทก
 
1. นางคำภา  มาเหง่า
2. นางผ่องพิศ  จุทนัน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.66 ทอง 9 1. เด็กหญิงปราณี  กองแดงนอก
 
1. นางผ่องพิศ  จุทนัน
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายองอาจ  คำมูล
2. เด็กชายอดิสร  เขือนอก
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  จันที
 
1. นางจุฬาพร  อำนวยพร
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายประสาน  คำทา
2. เด็กหญิงรุ่งลัดดา  สวาสดี
3. เด็กหญิงวริยา  เทียบแก้ว
 
1. นางนิตยา  จิตละม่อม
2. ว่าที่ร้อยตรีสมคิด  จิตละม่อม