สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพิมพ์รพัตร์  ศรีงาม
 
1. นางนิรัฉรา  ปัญญาชนะวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ทามแก้ว
2. เด็กชายวัชระ  สุริโย
 
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจิรภัทร  ลุนสี
2. เด็กชายพลวัต  บุญประเสริฐ
 
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดาลักษณ์   ลุนลี
2. เด็กชายภานุ  นิยม
 
1. นางวรรณา  ประพาน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายภานุเดช  นามบุญลือ
2. เด็กหญิงอภัสรา  นามวงษา
 
1. นางวรรณา  ประพาน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. เด็กชายศราวุธ  สุหา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พวงมากา
 
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  พะสีนาม
 
1. นางสาวนวภัทร  สมานพันธ์
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมีนา  นามบุญศรี
 
1. นางสาวนวภัทร  สมานพันธ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาตรี  ไมย์วิสัย
2. เด็กชายธราดล  เซ็นธุลี
3. เด็กชายมนัส  ทรงดาสี
 
1. นางนิรัฉรา  ปัญญชนะวงศ์
2. นางสาวสุภาวดี  ทรงดาศรี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงจันจิรา   ภูผารัง
2. เด็กหญิงจิราพร   ธรรมราช
3. เด็กหญิงพรภิรมย์   ทินราช
 
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 8    
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คำหลา
2. เด็กหญิงอารียา  แสงปุรัง
3. เด็กหญิงอุมาพร  ปะมาคะโม
 
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  มาตโพนทอง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปราบยา
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุดชา
 
1. นางเพ็ญนิตย์  เมตตา
2. นางโกสุม  สังสัมฤทธิ์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพนิดา  ชัยภูธร
2. เด็กหญิงสุริสา  มาตรกังแสง
3. เด็กหญิงเปรมวดี  นามมะณี
 
1. นางเพ็ญนิตย์  เมตตา
2. นางโกสุม  สังสัมฤทธิ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิริยากร  ปราบยา
 
1. นางสาวจินตวีร์   ผายพิมาย
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เอื้อจิตต์
 
1. นางสาวศิรินภา  เค้านาวัง
 
17 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอรอนงค์  สีลาสม
 
1. นางสิรินภา  เค้านาวัง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายฉัตรชัย   แก้วโภคา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หงษ์พรม
3. เด็กชายสุทธิพงษ์    วงศ์สาย
4. เด็กหญิงอริสรา   บุญมา
5. เด็กชายเจษฎา   สีมาพล
6. เด็กชายเรืองชัย  กลิ่นสีสุข
 
1. นายสุพล  ฤทธิ์ไธสง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายคมกฤษ  คำเฉียง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  คงแป้น
3. เด็กชายทิมนไท  มนตรี
4. เด็กชายธนากร  สิงหา
5. เด็กชายธนายุทธ  นุริจันทร์
6. เด็กชายพงษกร  ดรหลักคำ
7. เด็กชายวรากร  พุทธชาติ
8. เด็กชายสุริยะ  ผ่องแผ้ว
 
1. นายสุพล  ฤทธิ์รักษา
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 79 เงิน 18 1. เด็กหญิงอริสรา  ธงชาย
 
1. นางอุบล  สุวรรณรัตน์