สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพิมพ์รพัตร์  ศรีงาม
 
1. นางนิรัฉรา  ปัญญาชนะวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ทามแก้ว
2. เด็กชายวัชระ  สุริโย
 
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจิรภัทร  ลุนสี
2. เด็กชายพลวัต  บุญประเสริฐ
 
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เอื้อจิตต์
 
1. นางสาวศิรินภา  เค้านาวัง
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอรอนงค์  สีลาสม
 
1. นางสิรินภา  เค้านาวัง