สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดาลักษณ์   ลุนลี
2. เด็กชายภานุ  นิยม
 
1. นางวรรณา  ประพาน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายภานุเดช  นามบุญลือ
2. เด็กหญิงอภัสรา  นามวงษา
 
1. นางวรรณา  ประพาน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. เด็กชายศราวุธ  สุหา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พวงมากา
 
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  พะสีนาม
 
1. นางสาวนวภัทร  สมานพันธ์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาตรี  ไมย์วิสัย
2. เด็กชายธราดล  เซ็นธุลี
3. เด็กชายมนัส  ทรงดาสี
 
1. นางนิรัฉรา  ปัญญชนะวงศ์
2. นางสาวสุภาวดี  ทรงดาศรี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงจันจิรา   ภูผารัง
2. เด็กหญิงจิราพร   ธรรมราช
3. เด็กหญิงพรภิรมย์   ทินราช
 
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 8    
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คำหลา
2. เด็กหญิงอารียา  แสงปุรัง
3. เด็กหญิงอุมาพร  ปะมาคะโม
 
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  มาตโพนทอง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปราบยา
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุดชา
 
1. นางเพ็ญนิตย์  เมตตา
2. นางโกสุม  สังสัมฤทธิ์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพนิดา  ชัยภูธร
2. เด็กหญิงสุริสา  มาตรกังแสง
3. เด็กหญิงเปรมวดี  นามมะณี
 
1. นางเพ็ญนิตย์  เมตตา
2. นางโกสุม  สังสัมฤทธิ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิริยากร  ปราบยา
 
1. นางสาวจินตวีร์   ผายพิมาย
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายฉัตรชัย   แก้วโภคา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หงษ์พรม
3. เด็กชายสุทธิพงษ์    วงศ์สาย
4. เด็กหญิงอริสรา   บุญมา
5. เด็กชายเจษฎา   สีมาพล
6. เด็กชายเรืองชัย  กลิ่นสีสุข
 
1. นายสุพล  ฤทธิ์ไธสง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายคมกฤษ  คำเฉียง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  คงแป้น
3. เด็กชายทิมนไท  มนตรี
4. เด็กชายธนากร  สิงหา
5. เด็กชายธนายุทธ  นุริจันทร์
6. เด็กชายพงษกร  ดรหลักคำ
7. เด็กชายวรากร  พุทธชาติ
8. เด็กชายสุริยะ  ผ่องแผ้ว
 
1. นายสุพล  ฤทธิ์รักษา