สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุทานิดา  ปัญญา
 
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ยามบุญ
 
1. นางสว่างจิตต์  กฤติธำรง
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชราพันธ์   กองเกิด
 
1. นางสว่างจิตต์   กฤติธำรง
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์พาดา  ดาวกลาง
 
1. นางสว่างจิตต์  กฤติธำรง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงพิมญดา  พรมจันทร์
 
1. นางไพรวัลย์   มาตรวังแสง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฎณิชา  วันทาแท่น
 
1. นางไพรวัลย์  มาตรวังแสง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 37 เข้าร่วม 11    
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนริศรา  ดาปุย
2. เด็กหญิงพรรนิภา  อาจจุฬา
 
1. นางสว่างจิตต์  กฤตติธำรง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายภานุพงษ์   สาสิทธิ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    จันโสภา
 
1. นางศรีวัณ   ศรีบุตรศรี
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  โจทย์จันทร์
 
1. นางสุภักค์  มาตรวังแสง
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงเมฆขลา   ลาละคร
 
 
12 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงอภิญญา  วันสา
 
1. นางสุภักดิ์  มาตรวังแสง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  วังหอม
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  พรมวันนา
 
1. นางสว่างจิต  กิตติธำรงค์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิธร   ศรีโยธา
2. เด็กหญิงหัทยา  คนสนิท
 
1. นางสว่างจิตต์   กฤติธำรง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาตรวังแสง
 
1. นางสว่างจิตต์  กฤติธำรง