สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชราพันธ์   กองเกิด
 
1. นางสว่างจิตต์   กฤติธำรง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนริศรา  ดาปุย
2. เด็กหญิงพรรนิภา  อาจจุฬา
 
1. นางสว่างจิตต์  กฤตติธำรง
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  โจทย์จันทร์
 
1. นางสุภักค์  มาตรวังแสง