สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 45.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพรนภัส  พิมลนอก
 
1. นางรุ่งทิพย์  ผลไม้
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายสราวุฒิ  จันทร์ร้อยเอ็ด
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ดอกรักกลาง
 
1. นางรัตนา  โฉมทอง
2. นางสาวรุ่งทิพย์  ผลไม้
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิยดา  เหง่าเฮียง
2. เด็กหญิงสุจิรา  ประวันจะ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สมแวง
 
1. นางรุ่งทิพย์  ผลไม้
2. นางสุุนิทรา  พลยางนอก