สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กชายภัทร  มาตรวังแสง
2. เด็กชายอิสระ  จันทร์คำ
 
1. นายจันทร์ดี  สีทา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 - - - 1. เด็กชายนันวัฒน์   แก้วสีมา
2. เด็กชายวรายุทธ   ดาวกลาง
 
1. นายจันทร์ดี  สีทา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 - - - 1. เด็กชายธิติธร  ไชยเทพา
2. เด็กชายอิทธิเทพ  ภูลาด
 
1. นายจันทร์ดี  สีทา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  เชื่อมไธสงค์
2. เด็กชายธิติธร  ไชยเทพา
3. เด็กชายธีรภัทร์  พรมนอก
4. เด็กชายวรายุทธ  ดาวกลาง
5. เด็กชายอิภิรักษ์  สงสุรีย์
 
1. นางสาวจีราภรณ์  นาราษฎร์
2. นางสาวณิชารีย์  การปลูก
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูวดล    เพ็งจันทร์
2. เด็กชายศรายุทธ   โทแก้ว
3. เด็กชายอิทธิเทพ  ภูลาด
 
1. นางกฤษณา  หล่าชนม์
2. นางพิมพ์ณภัทร  อุดมไชย
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 4    
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 0 -    
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทวัฒน์   แก้วสีมา
2. เด็กชายพงศกร  เกษศิริ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงขรอาจ
 
1. นางกฤษณา  หล่าชนม์
2. นางพิมพ์ณภัทร  อุดมไชย
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวุฒิ  นาใจเย็น
2. เด็กชายวุฒินันท์  ทับสีรักษ์
3. เด็กชายสุวัฒน์  กงชัยยา
 
1. นางสาวบุญรัตน์  แทนรินทร์
2. นางสาววริศรา  ไลนอก
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐนกร   บุญวรรณ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์   พรมพาน
3. เด็กชายพงศกร  เกษศิริ
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สิงขรอาจ
5. เด็กชายวีระพันธ์  ชัยเสนหาร
6. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง   สุตนนท์
7. เด็กชายโชคอนันต์   มาตรวังแสง
 
1. นางสาวจีราภรณ์  นาราษฎร์
2. นางสาวณิชารีย์   การปลูก
3. นางสาวอรพรรณ  แสนโชติ