สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กชายวันชัย  ขามลุมาตร
 
1. นางวันทา  สันโดษ
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 9 1. เด็กชายจักรพล  โฮมภิรมณ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สมดี
 
1. นางสาวพัทธราภรณ์  วงษ์ชาลี
2. นางวรรณฤดี  เสนผาบ