สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงมาริสา  พงษ์พันนา
 
1. นางวันทา  สันโดษ
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริวิมล  พงษ์พันนา
2. เด็กชายศุภกร  ขันบัวแก้ว
 
1. นางวันทา  สันโดษ
2. นางสุพันธ์  หาญนอก
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  สีนวนอ่อน
2. เด็กชายสุรพงษ์  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ชัยเสนหาญ
 
1. นางวันทา  สันโดษ
2. นางสุพันธ์   หาญนอก
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิเศษ
2. เด็กหญิงดนุชา  ทับธานี
 
1. นางสาวปฏิมา  พลยางนอก
2. นางสาวอารีรัตน์   ตันติเศรณี
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ปลูกฝัง
2. เด็กหญิงอัจฉราพรณ์  สียางนอก
 
1. นางวรรณฤดี  เสนผาบ
2. นางวันทา  สันโดษ
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  สายโสภา
 
1. นางวรรณฤดี  เสนผาบ
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคเชนทร์  ก้านจักร
 
1. นางวันทา  สันโดษ